Kim Jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi, która uwierzyła i przyjęła za prawdę Ewangelię o Jezusie Chrystusie.
Dzisiaj Jezus jest naszym Zbawicielem, nasze serca są przepełnione miłością do naszego Pana, chcemy do końca oddawać Mu swoje życie, wypełniając Jego wolę, pragniemy poznawać Go i trwać w Nim każdego dnia. Pamiętamy kim byliśmy żyjąc bez Zbawiciela, dlatego nie chcemy więcej doświadczać życia w samotności, w bólu, w cierpieniu, bez nadziei, z dala od Boga, który tak bardzo nas ukochał.
Wierzymy, że nasz Pan, postawił nas w Grodzisku Mazowieckim, abyśmy właśnie w tym mieście z radością rozgłaszali Dobrą Nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, aby ludzie mogli usłyszeć o wielkiej miłości Jezusa do każdego człowieka, o ratunku duszy, który każdy może znaleźć tylko w Jego Imieniu. Pragniemy i pozostajemy w modlitwie, aby Duch Święty przygotowywał glebę ludzkich serc na przyjęcie Ewangelii, by każdy człowiek mógł pojednać się z Bogiem i odnaleźć w Nim prawdziwe życie. Czasu pozostało niewiele, Pan Jezus nadchodzi!

Jak Przyjąć
DAR ZBAWIENIA?

1.
UWIERZYĆ

"A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom." Dz.16,31
"I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie." Rz.3,24

2.
UZNAĆ SIEBIE ZA GRZESZNIKA

"I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr." Iz 64,6
"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej." Rz.3,23
"Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa Jego." 1J.1,10

3.
WYZNAĆ SWOJE GRZECHY

"Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości." 1J.1,9

4.
ODWRÓCIĆ SIĘ OD GRZECHÓW (POKUTA)

"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze." Dz.3,19
"Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali." Dz.17,30

5.
WYZNAĆ JEZUSA PANEM SWOJEGO ŻYCIA

"Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego." J.1,12
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." Rz.10,9
"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." Obj.3,20

6.
TRWAĆ W BOGU

"Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa..." 2P.3,18
"Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam." J.15,7
"... przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają." Dz.17,11
"Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie." J.14,21
"Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami." J.15,8

W co wierzymy?

Pismo Święte

(Stary i Nowy Testament) jest natchnione przez Boga i jest ono jedynym autorytetem w sprawach życia i wiary;

Bóg jest jeden

Objawiony w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;

Jezus Chrystus jest synem Bożym

Poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Marii Dziewicy;

Jezus umarł na krzyżu za grzech świata i zmartwychwstał w ciele

Wniebowstąpił i powtórnie przyjdzie w chwale;

Zbawienie jest łaską od Boga

Człowiek może je otrzymać wyłącznie przez opamiętanie, pokutę i żywą wiarę w Jezusa Chrystusa;

Chrzest

Jest wyrazem oddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi i musi zostać przyjęty świadomie, po wyznaniu wiary;

Odrodzenie człowieka do życia z Bogiem

Jest możliwe tylko poprzez otrzymanie Daru Ducha Świętego;

Przeżywanie pełni Ducha i Jego darów

Jest niezmiennym darem łaski Pańskiej;

Nakazem Pana Jezusa

Jest obchodzenie przez Kościół pamiątki Wieczerzy Pańskiej;

Kościół Jezusa Chrystusa

Jest jeden, święty, powszechny i apostolski.